Regulamin Sklepu Internetowego tresenraya.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców o prawach konsumenta jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.
 3. Usługodawcą oraz Administratorem danych jest Tres en Raya Martyna Zagórska

 

§ 2 Definicje

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 2. Usługodawca – Tres en Raya Martyna Zagórska NIP 5732771337 REGON: 389997397 ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 3. Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym ubrania będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 4. Sklep internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktu Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: tresenraya.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

 

§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  A) Konto
  B) Formularz Zamówienia
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta:
  A) Wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  B) Kliknięciu pola „Załóż konto”,
  C) Potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  A) imię i nazwisko/nazwa firmy,
  B) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
  C) adres poczty elektronicznej
  D) numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie)
  E) hasło
  F) numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).
 4. Usługa Elektroniczna, Konto, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tresenraya.pl
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  A) po wypełnieniu Formularza Zamówienia
  B) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  A) Imię i nazwisko/nazwa firmy,
  B) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  C) Adres poczty elektronicznej,
  D) Numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, e. Produkt/y,
  E) Ilość Produktu/ów,
  F) Miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
  G) Numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 8. Klient obowiązany jest do:
  A) Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  B) Wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

A) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w par. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład:
w formie elektronicznej na adres: sklep@tresenraya.pl

B) W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:

  • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • żądania Klienta;
  • danych kontaktowych składającego reklamację
C) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

  A) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  B) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy. Sprzedaży następuje poprzez:

  A) Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
  B) Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 1. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

 

§ 5 Sposoby i terminy płatności

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  Przelewy24.pl
  Karty płatnicze
  PayPal

 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Sklep internetowy przekierowuje Klienta do systemu płatności Przelewy24

 

§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 2. Dostawa Produktu poza terenem Polski jest możliwa tylko na podstawie indywidualnego ustalenia Stron, poświadczonego korespondencją mailową.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.
 5. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  A) Kurier DPD
  B) Kurier InPost
  C) Paczkomat InPost

 6. Termin nadania Zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy.

 

§ 7 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje i zwroty”.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  A) Pisemnie na adres: Tres en Raya Martyna Zagórska Płatków Róż 2/24, 02-757, Warszawa
  B) W formie elektronicznej na adres: sklep@tresenraya.pl
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Klient dokumentuje wady Produktu zdjęciem i dokładnym opisem wady.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca realizuje Usługę ponownie i dostarcza Klientowi nowy Produkt
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę – o ile naprawa albo wymiana są możliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się z powyższych żądań, Klient ma prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem całości lub części płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako uznanie reklamacji.
 6. Koszt wysyłki ponosi Klient.
 7. Proces reklamacyjny jest opisany na podstronie 
  https://tresenraya.pl/pages/reklamacje

 

§8 Prawo do odstąpienia

 

 1. Przysługuje klientom będącym konsumentami oraz przedsiębiorcom, którym prawo to przyznane jest na mocy odrębnych przepisów.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na podstronie wskazanej w pkt. 10. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.
 4. Odstąpienie winno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta z Usługodawcą wskazanych w Regulaminie.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o decyzji. Wyjątek stanowią, jednakże dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania. 
 9. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego cech i funkcjonowania.
 10. Koszty wysyłki ponosi Klient.

 

Procedura zwrotów została             dodatkowo      opisana            na        podstronie https://tresenraya.pl/pages/zwroty

   

  § 9 Dane osobowe w sklepie internetowym

   

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
  2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:
   A) ich indywidualnej kontroli
   B) ich sprostowania i uzupełnienia
   C) ich usunięcia
   D) ograniczenia ich przetwarzania
   E) ich przeniesienia
   F)wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach - wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego - brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
  5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się w formie elektronicznej na adres: sklep@tresenraya.pl
  6. Wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności pod adresem: tresenraya.pl/pages/politykaprywatnosci

   

  §10 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

   

  1. Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, strony transakcji w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze rozmów.
  2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, przed wszczęciem sporu sądowego może on skorzystać z wskazanych w niniejszym paragrafie możliwości porozumienia z Usługodawcą.
  3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie o Inspekcji Handlowej. Z reguły postępowanie jest bezpłatne.
  4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem i Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – zgodnie z treścią ustawy o Inspekcji Handlowej. Z reguły postępowanie jest bezpłatne.
  5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu z Usługodawcą, korzystając bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów, Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
  6. Klient może skorzystać z Internetowej unijnej platformy rozwiązywania konfliktów ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz ich zasady dostępu dostępne są w na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, UOKiK oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   

  §11 Postanowienia końcowe

   

  1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie. O takich zmianach Regulaminu Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów przez informację umieszczaną w Sklepie Internetowym oraz wiadomościami e-mail do Klientów posiadających Konta. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej wersji.
  2. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym konsumentem ani przedsiębiorcą z nadanymi prawami konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe Usługodawcy mają charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
  4. W razie rozbieżności oraz wątpliwości w ramach interpretacji zapisów, decydującą jest wersja polska regulaminu.